Sunday, January 3, 2016

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี โชวะชินซัน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี โชวะชินซัน ซึ่งเป็นหมีที่หาได้ยากในปัจจุบันจะพบแต่บนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเซียเท่านั้นที่จะคอยมาโบกไม้โบกมือทักทายท่าน

No comments:

Post a Comment