Sunday, January 3, 2016

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน      

No comments:

Post a Comment