Sunday, January 3, 2016

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้สัมผัสกับอากาศอัน     บริสุทธ์และน้ำเย็นๆ ใสๆ ไหลมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีด้วยกันทั้งหมด 8 บ่อ โดยคนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันไป

No comments:

Post a Comment