Sunday, January 3, 2016

ประตูโยเมมง

ประตูโยเมมง งานศิลปะที่ได้ชื่อว่างดงาม และมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ศิลปะของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ มีแต่ชนชั้นซามูไรเท่านั้นที่ใช้ประตูนี้เข้าออกศาลเจ้า โดยต้องทิ้งดาบเอาไว้ด้านนอก

No comments:

Post a Comment