Wednesday, January 6, 2016

สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge)

สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว

No comments:

Post a Comment