Wednesday, January 6, 2016

อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument)

 อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์

No comments:

Post a Comment