Friday, January 1, 2016

โรงแรม Emirate Palace

โรงแรม Emirate Palace ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว เทียบได้กับโรงแรม BURJ AL ARAB หรือโรงแรมเรือใบของดูไบ EMIRATES PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาล

No comments:

Post a Comment