Wednesday, January 6, 2016

ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)

ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)
ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, พระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก

No comments:

Post a Comment