Saturday, February 27, 2016

น้ำตกแม่เย็น

น้ำตกแม่เย็น น้ำตกแม่เย็นเป็นน้ำตากที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในอำเภอปาย ตั้งอยู่ในใจกลางป่า

ต้องเดือนทางด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง เริ่มต้นที่บริเวณฝายกั้นน้ำใกล้ทางเข้าวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นเส้นทางดินลูกรังขึ้นเขาบงห้วยยากลำบากพอสมควร ต้องมีไกด์ชาวบ้านคอยนำทาง

No comments:

Post a Comment