Wednesday, February 3, 2016

พระราชวังสโคนน์ (SCONE PALACE)

พระราชวังสโคนน์ (SCONE PALACE) 
ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1808 ด้วยหินทรายสีแดง โดยมีหลังคาปราสาทเป็นสไตล์คลาสสิกของรูปแบบกอธิคจอร์เจีย ชื่อ SCONE นั้นมาจาก Scone Stone ซึ่งเป็นหินที่กษัตรย์เป็นผู้ครอบครอง ประมาณว่าเป็น หินศักดิ์สิทธิ์ 

No comments:

Post a Comment