Saturday, February 27, 2016

ปางอุ๋ง หรือ หมู่บ้านรวมไทย

ปางอุ๋ง หรือ หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านภายในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืนยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจีงดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองไทยเปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย และเมื่อได้สัมผัสกับแปลงพันธ์ไม้เมืองหนาวหลากสีสันที่ปลูกประดับในโครงการ ฯ ซึ่งปางอุ๋งเปรียบเสมือนกับ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

No comments:

Post a Comment