Monday, February 29, 2016

ไร่แม่จันแวลเล่ย์

ไร่แม่จันแวลเล่ย์ ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง มีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ แบ่งออกเป็น ไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ ไร่ชาและโรงงานผลิตชาอู่หลง โรงงานเจียระไนยพลอย นาข้าว แปลงเพาะชำปลูกผักผลไม้ และห้องพักบริการนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเรียกว่า "ดอยห่มฟ้ารีสอร์ท" สำหรับโรงงานผลิตไวน์ของไร่แม่จันแวลเล่ย์ เรียกได้ว่าเป็นโรงงานผลิตไวน์องุ่นแห่งเดียวในภาคเหนือที่รับมาตรฐานจากสมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย ในส่วนของการปลูกชาของไร่แม่จันแวลเล่ย์ จะเน้นที่ชาอู่หลงเป็นหลัก และมีพื้นที่ในการปลูกชา 100 ไร่ อีกทั้งยังส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน จีน ฯลฯ

No comments:

Post a Comment