Wednesday, February 3, 2016

เมืองเพิร์ธ (PERTH) ประเทศสกอตแลนด์

เมืองเพิร์ธ (PERTH) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของสก๊อตแลนด์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ TAY เดินทางถึงเมืองเพิร์ธ

เมืองเพิร์ธ เพิร์ธเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของประเทศสกอตแลนด์ เป็นเมืองเล็กๆ สงบเงียบ มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงแสนคน


No comments:

Post a Comment