Tuesday, December 15, 2015

หงหยาต้ง เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง

หงหยาต้ง เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง อาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ออกแบบให้โดดเด่นตระหง่านเป็นเอกลักษณ์ของเมือง

No comments:

Post a Comment