Tuesday, December 15, 2015

ล่องเรือแล่นผ่าน ประตูน้ำ 5 ชั้น

ล่องเรือแล่นผ่าน ประตูน้ำ 5 ชั้น ท่านจะได้ชมการระบายน้ำเมตรต่อเมตร ของแต่ละขั้นประตู อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

No comments:

Post a Comment