Tuesday, December 15, 2015

“แหล่งโบราณสถานชนเผ่าถู่ซือ” หรือ ถู่ซือ เมืองโบราณ

“แหล่งโบราณสถานชนเผ่าถู่ซือ”  หรือ ถู่ซือ เมืองโบราณ หนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศจีน ก็ยัง ได้รับเลือกจาก “ยูเนสโก” (UNESCO) ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประจำปี 2558 ซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 48 ของประเทศจีน จนทำให้ดินแดนแห่งมังกรกลายเป็นเจ้าแหล่งมรดกโลกอันดับ 2 รองจากประเทศอิตาลี  

No comments:

Post a Comment