Wednesday, December 30, 2015

Western Monastery (西方寺 : xī fāng sì)

Western Monastery (西方寺 : xī fāng sì)
ที่ตั้ง:อยู่ติดกันกับ Yuen Yuen Institute Temple ทางด้านซ้ายมือของวัด
การเดินทางไป Yuen Yuen : MTR สายสีแดง สถานี Tsuen Wan (สุดสายฝึ่งตะวันตก) ออก Exit “B1” จะเจอ Sai Lau kok garden (西樓角路) ข้ามสะพานลอยข้ามถนนแล้วลงทางลงซ้าย หลังจากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 2 ครั้ง (ใช้เวลาเดินประมาณ 3 นาทีจากสถานี MTR) จะเจอป้าย Minibus # 81 ที่บนถนน Siu Wo ซึ่งเป็น Franchised Minibus สำหรับนั่งไปลงหน้าวัดได้เลย ใช้เวลาไม่นานมาก หากนั่ง taxi จาก MTR ราคาประมาณ HK$30 -35
เวลาทำการ:8.30-18.00 ทุกวัน

Western Monastery นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 และมีการพัฒนาเรื่อยมาตลอด 30 ปี จนกลายเป็นเขตเมืองใหม่ ด้านในวัดมี หอพระคัมภีร์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ภายในบรรจุพระพุทธรูปองค์เล็ก 10,000 องค์ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทั้ง 5 รวมทั้งพระศรีอาริยเมตไตร (พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์) ภายในมีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อีกทั้งมีสวนพระโพธิสัตว์กวนอิม และอารามอันสวยงาม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ต้องชมให้ได้เมื่อมาเยือนค่ะ

ตรงประตูทางเข้าด้านหน้า จะเหมือนกันทุกวัดเลยค่ะ คือพอผ่านเข้าไป เป็นที่ประทับของ

    พระศรีอาริยเมตไตรย 彌勒菩薩 (Mílè Púsa) หรือองค์พระสังกัจจายน์

    ด้านหลังของพระรูปเคารพของพระศรีอาริยเมตตรัย จะเป็นเทวรูปพระเวทโพธิสัตว์ หรือ พระสกันทโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเทวรูปทรงเครื่องแบบนักรบ หน้าตางดงาม ทรงชุดขุนพลจีนโบราณ ยืนเอาด้านหลังพิงด้านหลังของพระศรีอาริยเมตตรัย โดยหันหน้าไปทางที่ตั้งของพระอุโบสถ

(สององค์นี้หลังพิงกันโดยพระศรีอาริยเมตตรัยหันหน้าไปออกไปทางประตูหน้าวัด ส่วนพระเวทโพธิสัตว์ หันหน้าเข้าหาโบสถ์)

ทางด้านในมีทางเดินไปขึ้นเจดีย์ 9 ชั้นค่ะ ระหว่างบันไดทางเดินขึ้นมีดอกไม้สีสวยสดอยู่โดยรอบเลยค่ะ

วิหารแห่งแรกบนเจดีย์นี้เป็นทีประดิษฐานพระธยานิพุทธะและพระโพธิสัตว์กัจจายนะ

ในพระพุทธศาสนามหายาน นั้น พระธยานิพุทธะโดยทั่วไปมี 5 พระองค์ อันได้แก่

พระอมิตภะพุทธะ (ประทับด้านหน้า) ประจำทิศตะวันตก
พระอโฆสิทธิพุทธะ ทางด้านซ้าย (วนตามเข็มนาฬิกา) ประจำทิศเหนือ
พระอักโษภยะพุทธะ ทางด้านหลัง (วนตามเข็มนาฬิกา) ประจำทิศตะวันออก
พระรัตนสัมภวะพุทธะ ทางด้านขวา (วนตามเข็มนาฬิกา) ประจำทิศใต้ และ
พระไวโรจนะพุทธะ (ประทับองค์กลาง ด้านบน) อยู่ประจำศูนย์กลาง

ซึ่ง ถือว่า อดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีคุณานุภาพเท่ากัน เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงตรัสรู้นั้น เนื้อหาแห่งพุทธะเหมือนกันทั้งหมด

ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานองค์พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์
พระเมตไตรยโพธิสัตว์ 彌勒菩薩 (Mílè Púsa) ชาวจีนเรียกว่า “มี่ ไต่ ฮุก” พุทธศาสนิกชนเชื่อกันมาแต่โบราณว่า พระศรีอริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริย์ เป็น พระโพธิสัตว์สถิตอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อจากองค์สมณโคดม สมัยพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า นั้น บ้านเมืองจะสงบร่มเย็นประชาชนจะมีความสุขทุกประการ ถ้าหมั่นทำบุญทำทาน การกุศล แล้วจะได้ไปเกิดในสมัยนั้น บรรดาชาวพุทธทั้งหลายจึงมัก ตั้งจิต ปรารถนา ให้ได้พบพระศรีอริยเมตไตรย

เมตตานะ ศรีอริยะเมตโต พุทธานะมะ สันติเกโล อะนาคามิ สาธุ สาธุ สาธุ


ชั้นบนสุดเป็นโถงใหญ่ ซึ่งวันนี้มีการประกอบพิธีทางสงฆ์จีน เราจึงไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ มองเห็นด้านในลาง ๆ
โถงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวจีนนิยมนับถือ

๑. พระวิชัยโลกมนจรพุทธเจ้า 最勝世界運意通證如來
๒. พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธเจ้า 妙寶世界光音自在如來
๓. พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธเจ้า 圓珠世界金色成就如來
๔. พระพระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธเจ้า 無憂世界最勝吉祥如來
๕. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธเจ้า 淨住世界廣逹智慧如來
๖. พระธรรมมติธรรมสาครโลกมโนพุทธเจ้า 法意世界法海游戲如來
๗. พระเวปุลลจันทรโภคไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้า 滿月世界藥師琉璃光如來


    พระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร เป็นปางหนึ่ง ซึ่งแต่ละพระหัตถ์มีพระเนตรอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ความเอื้ออาทรที่จะโปรดสัตว์ผู้อยู่ในห้วงทุกข์อันหาขอบเขตมิได้

    พวกชาวประมงที่จับปลาก็จะไหว้ พระแม่กวนอิมปางที่ถือตะกร้าปลา

    ปางยืนประทานพรหงายมือหลั่งน้ำ มีลักษณะเป็นองค์ยืนกรข้างขวาถือแจกันและหงายกรเหมือนเทน้ำจากแจกัน กรข้างซ้ายยกขึ้นแค่หน้าอกNo comments:

Post a Comment