Tuesday, December 15, 2015

เมือง อี๋ชาง หรือเรียกย่อๆว่า เมืองอี๋

เมือง อี๋ชาง หรือเรียกย่อๆว่า เมืองอี๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า

No comments:

Post a Comment