Tuesday, December 15, 2015

วัดกุยหยวน

วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว  300 กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมและ          พระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทอง

No comments:

Post a Comment