Sunday, December 6, 2015

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
“ กำแพงเมืองจีน” ด่านจวียงกวน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความยาวมากดังกล่าวนี้เอง กำแพงนี้จึงได้รับการขนานนาม อีกด้วยว่า “ กำแพงหมื่นลี้ ”

No comments:

Post a Comment