Tuesday, December 15, 2015

ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง

ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ

No comments:

Post a Comment