Sunday, December 6, 2015

ถนนจงหยาง

ถนนจงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

No comments:

Post a Comment