Thursday, December 31, 2015

พระธาตุพูสี

พระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง

No comments:

Post a Comment