Thursday, December 31, 2015

วัดแสนสุขารม

 วัดแสนสุขารม   ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ  ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจันทน์

No comments:

Post a Comment