Thursday, December 31, 2015

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง

No comments:

Post a Comment