Tuesday, December 15, 2015

เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิงหรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจักรพรรดิขาว

เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิงหรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอำเภอเฟิ่งเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร

No comments:

Post a Comment