Sunday, December 6, 2015

ลานสกีอินดอร์ (Qiao Bo Ice & Snow World)

ลานสกีอินดอร์ (Qiao Bo Ice & Snow World)    
เป็นลานสกีในร่มเพียงที่เดียวและใหญ่ที่สุดของปักกิ่งและของประเทศจีนที่สามารถเล่นสกีได้ตลอดปี ด้วยพื้นที่กว่า 30 ไร่


No comments:

Post a Comment