Tuesday, December 15, 2015

ร้านใบชา

ร้านใบชา  เชิญชิมชาก้อน ภาษาจีนเรียกว่า Puer Cha เป็นชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ประมาณ 500 ปีที่แล้ว

No comments:

Post a Comment