Tuesday, December 15, 2015

จางเจียเจี้ย

จางเจียเจี้ย โดยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง พื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงามจางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้ เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

No comments:

Post a Comment