Thursday, December 31, 2015

พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต

พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ   ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์   มีหอที่ประดิษฐานพระบาง                   พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร


No comments:

Post a Comment