Wednesday, December 2, 2015

นครธมชม สะพานนาคราช

นครธมชม สะพานนาคราช โดยข้ามคูเมืองซึ่งเรียกว่า ชัยสินธุ ที่ราวสะพานด้านหนึ่งเป็นรูปเทพฉุดนาค ส่วนอีกด้านเป็นยักษ์ฉุดนาค ผ่านเข้าประตูเมืองนครธมด้านทิศใต้ ซุ้มประตูเป็นรูปพระโพธิสัตว์สี่หน้า

No comments:

Post a Comment