Sunday, December 6, 2015

กฤษณะมัณฑีร์

กฤษณะมัณฑีร์ ซึ่งเป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะถือว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระของเนปาล


No comments:

Post a Comment