Tuesday, December 1, 2015

วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ

 วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น  จอหงวน  และยังมี  ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันได้เป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาชาวเวียดนามมาขอพรในการสอบ

No comments:

Post a Comment