Wednesday, December 2, 2015

ย่านถนนอิเต๋อลู่

ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย

No comments:

Post a Comment