Tuesday, December 1, 2015

วัดขว่านถันห์

วัดขว่านถันห์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตะวันตก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเตริ่นหวู เพื่อป้องกันภัยหรือวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามายังเมืองนี้ได้

No comments:

Post a Comment