Sunday, December 6, 2015

เมืองภัคตะปูระ “บัตตาปูร์” หรือ “ภักตปุระ”

 เมืองภัคตะปูระ “บัตตาปูร์” หรือ “ภักตปุระ” เป็นเมืองที่มีความหมายว่า เมืองแห่งผู้คนที่ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า และเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ

No comments:

Post a Comment