Wednesday, December 2, 2015

เมืองมิหินตะเล (Mihintale)

เมืองมิหินตะเล (Mihintale) เป็นบุณยเขตสำคัญสูงสุดแห่งหนึ่งของลังกา เพราะเป็นสถานที่แห่งแรกที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานบนผืนเกาะลังกา 

No comments:

Post a Comment