Wednesday, December 2, 2015

SKYLINE GONDOLA

SKYLINE GONDOLA จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเพื่อชมเมืองโรโตรัวทั้งเมืองและท่านจะได้เห็นความงามของทะเลสาบโรโตรัว

No comments:

Post a Comment