Saturday, December 5, 2015

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (Summer Palace) พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (Summer Palace) พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

No comments:

Post a Comment