Tuesday, December 1, 2015

ทะเลทรายขาว (White Sand Dune)

ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม

No comments:

Post a Comment