Tuesday, December 1, 2015

ฮานอย – สุสานลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ

    ฮานอย – สุสานลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment