Tuesday, December 1, 2015

พระราชวังบ๋าวได๋

พระราชวังบ๋าวได๋ ที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น ประกอบด้วย บัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องอาหาร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วย

No comments:

Post a Comment