Tuesday, December 1, 2015

สะพานฮาร์เบอร์

ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์  นำท่านผ่านชม เขาอีเดน ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา

No comments:

Post a Comment