Thursday, April 7, 2016

ภูเขาไฟอุสุ


ภูเขาไฟอุสุ
นำท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดภูเขาไฟอุสุ นำชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟโชวะชินซัง ซึ่งระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี

No comments:

Post a Comment