Friday, April 15, 2016

ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ


ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย

No comments:

Post a Comment