Friday, April 8, 2016

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า เป็นมรดกอุตสาหกรรม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากโรงงานซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อันเป็นต้นกำเนิดของโตโยต้ากรุ๊ป มีการจัดแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องทอผ้าและเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ โดยแสดงเครื่องจักรจริงแบบเคลื่อนไหวและมีการสาธิตให้ชม ที่นี่ยังเป็นสวนสนุกเทคโนโลยีที่ท่านจะได้เล่นสนุกสนานและเรียนรู้ไปด้วยพร้อมกัน

No comments:

Post a Comment