Friday, April 15, 2016

เขาทาคาชิโฮะ


เขาทาคาชิโฮะ
ช่องผาลึกที่เกิดจาการกัดเซาะของแม่น้ำกาโคะเสะผนังของหน้าผานี้คือหินบะซอลต์ที่ค่อยๆก่อตัวตอนที่ภูเขาไฟอาโสะระเบิด

No comments:

Post a Comment