Thursday, April 7, 2016

เมืองซาวาระ

 เมืองซาวาระ เดินชมบ้านเรือนต่างๆ ถนนที่มีบ้านเก่าของซามูไร ชมชีวิตของซามูไรโบราณซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยอดีต ล่องเรือชมแม่น้ำโอโนะ ชมความงดงามของบ้านเรือน ที่ทำให้คิดถึงอดีตในยุคซามูไรในยุคเอโดะ วิถีชีวิตผู้คน และดอกไม้ตามฤดูกาลในเขตเมืองเก่านี้

No comments:

Post a Comment