Friday, April 15, 2016

ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
ย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุกุโอกะหรือเกาะคิวชู ในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด

No comments:

Post a Comment