Thursday, April 7, 2016

วัดฮาเสะเดระ

วัดฮาเสะเดระ
เป็น วัดที่สวยงามมากตั้งแต่สภาพธรรมชาติ ต้นไม้ต่างๆ สิ่งก่อสร้าง แต่จุดเด่นที่แท้จริงก็คือ รูปพระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ แกะสลักอย่างสวยงามตั้งอยู่ในวิหาร

No comments:

Post a Comment